Polityka prywatności
Polityka prywatności dla klientów Drukarnia Berg Marcin Budzisz Sp. J.

I. Dane Administratora Danych Osobowych

Uprzejmie informujemy, że administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Drukarnia Berg
Marcin Budzisz spółka jawna, ul. Kurlandzka 10, Poznań (61-248), wpisanej do Krajowego Rejestru
Sądowego pod numerem 0000393853 prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i
Wilda , VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, REGON301892913, NIP7822537103
zwany w dalszej części „Administratorem danych osobowych” lub „Administratorem”
We wszystkich sprawach z zakresu ochrony danych osobowych może Pani/Pan kontaktować się pod
adresem e-mail biuro@drukarniaberg.pl , telefon +48 61 8753685

II. Cele i podstawy przetwarzania danych osobowych

Aby świadczyć usługi zgodnie z profilem działalności, Administrator przetwarza Pana/Pani dane
osobowe — w różnych celach, jednak zawsze zgodnie z prawem. Poniżej znajdzie Pan/Pani
wyszczególnione cele przetwarzania danych osobowych wraz z podstawami prawnymi.
Dane osobowe przetwarzane są w celu:

1. dokonania wyceny usługi oraz wykonania usługi – podstawą prawną takiego przetwarzania
danych jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO, który pozwala przetwarzać dane osobowe, jeżeli są one
konieczne do wykonania umowy lub podjęcia czynności zmierzających do zawarcia umowy;
jeżeli zdecyduje się Pan/Pani podać również nazwisko, uznajemy, że wyraził(a) Pan/Pani
zgodę na przetwarzanie również Pana/Pani nazwiska — wtedy podstawą prawną takiego
przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO, który pozwala przetwarzać dane osobowe na
podstawie dobrowolnie udzielonej zgody;

2. rozpatrzenia reklamacji – podstawą prawną takiego przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1
lit. b RODO, który pozwala przetwarzać dane osobowe, jeżeli są one konieczne do wykonania
umowy lub podjęcia czynności zmierzających do zawarcia umowy; jeżeli zdecyduje się
Pan/Pani podać również nazwisko, uznajemy, że wyraził(a) Pan/Pani zgodę na przetwarzanie
również Pana/Pani nazwiska — wtedy podstawą prawną takiego przetwarzania jest art. 6 ust.
1 lit. a RODO, który pozwala przetwarzać dane osobowe na podstawie dobrowolnie
udzielonej zgody;

3. przesyłania za pomocą komunikacji elektronicznej ofert marketingowych o ofertach,
promocjach i nowościach dotyczących naszych produktów – Podstawą prawną takiego
przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO, który pozwala przetwarzać dane osobowe
na podstawie dobrowolnie udzielonej zgody.

4. przesyłanie ofert marketingowych o ofertach, promocjach i nowościach dotyczących naszych
produktów – Podstawą prawną takiego przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO,
który pozwala przetwarzać dane osobowe na podstawie dobrowolnie udzielonej zgody

5. kontaktu telefonicznego w sprawach związanych z realizacją usługi – Podstawą prawną
takiego przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO, który pozwala przetwarzać dane
osobowe na podstawie dobrowolnie udzielonej zgody;

6. wystawienia faktury i spełnienia innych obowiązków wynikających z przepisów prawa
podatkowego, takich jak np. przechowywanie dokumentacji księgowej przez 5 lat – podstawą
prawną takiego przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO, który pozwala przetwarzać
dane osobowe, jeżeli takie przetwarzanie jest konieczne do wywiązania się przez
Administratora Danych Osobowych z obowiązków wynikających z prawa;

7. tworzenia rejestrów i ewidencji związanych z RODO, w tym np. rejestru klientów, którzy
zgłosili sprzeciw zgodnie z RODO – podstawą prawną takiego przetwarzania danych jest po
pierwsze, art. 6 ust. 1 lit. c RODO, który pozwala przetwarzać dane osobowe, jeżeli takie
przetwarzanie jest konieczne do wywiązania się przez Administratora Danych Osobowych z
obowiązków wynikających z prawa; po drugie, art. 6 ust. 1 lit. f RODO, który pozwala
przetwarzać dane osobowe, jeżeli tym sposobem Administrator Danych Osobowych realizuje
swój prawnie uzasadniony interes (w tym przypadku interesem Spółki jest posiadanie wiedzy
na temat osób, które realizują swoje uprawnienia wynikające z RODO);

8. ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami – Podstawą prawną takiego
przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO, który pozwala przetwarzać dane osobowe,
jeżeli tym sposobem Administrator Danych Osobowych realizuje swój prawnie uzasadniony
interes (w tym przypadku interesem Spółki jest posiadanie danych osobowych, które pozwolą
ustalić, dochodzić lub bronić się przed roszczeniami, w tym klientów i osób trzecich);

9. archiwalnym i dowodowym— na potrzeby zabezpieczenia informacji, które mogą służyć
wykazywaniu faktów o znaczeniu prawnym. Podstawą prawną takiego przetwarzania danych
jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO, który pozwala przetwarzać dane osobowe, jeżeli tym sposobem
Administrator Danych Osobowych realizuje swój prawnie uzasadniony interes (w tym
przypadku interesem Spółki jest posiadanie danych osobowych, które pozwolą dowieść
pewnych faktów związanych z realizacją usług, np. gdy jakiś organ państwowy tego zażąda);

10. wykorzystywania cookies na stronie internetowej przetwarzamy takie informacje tekstowe
(cookies zostaną opisane w odrębnym punkcie). Podstawą prawną takiego przetwarzania jest
art. 6 ust. 1 lit. a RODO, który pozwala przetwarzać dane osobowe na podstawie dobrowolnie
udzielonej zgody (przy pierwszym wejściu na stronę internetową pojawia się zapytanie o
zgodę na wykorzystanie cookies);

11. administrowania stroną internetową— dane te są zapisywane automatycznie w tzw. logach
serwera, przy każdorazowym korzystaniu ze strony należącej do Spółki. Administrowanie
stroną internetową bez użycia serwera i bez tego automatycznego zapisu nie byłoby możliwe.
Podstawą prawną takiego przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO, który pozwala
przetwarzać dane osobowe, jeżeli tym sposobem Administrator Danych Osobowych realizuje
swój prawnie uzasadniony interes (w tym przypadku interesem Spółki jest administrowanie
stroną internetową);

III. Prawo wycofania zgody

1. Jeżeli przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody, w każdej chwili może
Pan/Pani tę zgodę cofnąć — wedle własnego uznania.

2. Jeżeli chciałby/chciałaby Pan/Pani cofnąć zgodę na przetwarzanie danych osobowych, to w tym
celu wystarczy wysłanie maila bezpośrednio do Administratora biuro@drukarniaberg.pl

3. Jeżeli przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych odbywało się na podstawie zgody, jej
cofnięcie nie powoduje, że przetwarzanie danych osobowych do tego momentu było nielegalne.
Innymi słowy, do czasu cofnięcia zgody mamy prawo przetwarzać Pana/Pani dane osobowe i jej
odwołanie nie wpływa na zgodność z prawem dotychczasowego przetwarzania.

IV. Wymóg podania danych osobowych

Podanie jakichkolwiek danych osobowych jest dobrowolne i zależy od Pana/Pani decyzji. Jednakże w
niektórych przypadkach podanie określonych danych osobowych jest konieczne, aby spełnić
Pana/Pani oczekiwania w zakresie korzystania z usług.

V. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji i profilowanie

Uprzejmie informujemy, że nie dokonujemy zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym w
oparciu o profilowanie. Treść zapytania, która jest przesyłana, nie podlega zautomatyzowanej ocenie
przez system informatyczny.

VI. Odbiorcy danych osobowych

1. Jak większość przedsiębiorców, w swojej działalności korzystamy z pomocy innych podmiotów,
co niejednokrotnie wiąże się z koniecznością przekazania danych osobowych. W związku z
powyższym, w razie potrzeby, przekazujemy Pana/Pani dane osobowe współpracującym z nami
dostawcom usług IT, prawnikom, którzy realizują usługi, firmom obsługującym szybkie płatności,
firmie księgowej, firmie hostingowej, firmie ubezpieczeniowej, przy czym takie podmioty
przetwarzają dane na podstawie umowy z administratorami i wyłącznie zgodnie z poleceniami
administratorów.

2. Oprócz tego, może się zdarzyć, że np. na podstawie właściwego przepisu prawa lub decyzji
właściwego organu będziemy musieli przekazać Pana/Pani dane osobowe również innym
podmiotom, czy to publicznym czy prywatnym. Dlatego niezmiernie trudno nam przewidzieć,
kto może zgłosić się z żądaniem udostępnienia danych osobowych. Niemniej ze swojej strony
zapewniamy, że każdy przypadek żądania udostępnienia danych osobowych analizujemy bardzo
starannie i bardzo wnikliwie, aby niechcący nie przekazać informacji osobie nieuprawnionej.

VII. Przekazywanie danych osobowych do państw trzecich

1. Jak większość przedsiębiorców, korzystamy z różnych popularnych usług i technologii,
oferowanych przez takie podmioty, jak Google, Google AdWords, GoogleAnalytics. Firmy te
mają siedziby poza Unią Europejską, a zatem w świetle przepisów RODO są traktowane jako
państwa trzecie.

2. RODO wprowadza pewne ograniczenia w przekazywaniu danych osobowych do państw trzecich,
ponieważ skoro nie stosuje się tam, co do zasady przepisów europejskich, ochrona danych
osobowych obywateli Unii Europejskiej może być niestety niewystarczająca. Dlatego też każdy
administrator danych osobowych ma obowiązek ustalić podstawę prawną takiego
przekazywania.

3. Ze swojej strony zapewniamy, że przy korzystaniu z usług i technologii przekazujemy dane
osobowe wyłącznie podmiotom ze Stanów Zjednoczonych i wyłącznie takim, które przystąpiły do
programu Privacy Shield, na podstawie decyzji wykonawczej Komisji Europejskiej z dnia 12 lipca
2016 r. — więcej na ten temat można przeczytać na stronie Komisji Europejskiej dostępnej pod
adresem https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/data-transfers-outside-
eu/eu-us-privacy-shield_pl. Podmioty, które przystąpiły do programu Privacy Shield, gwarantują,
że będą przestrzegać wysokich standardów w zakresie ochrony danych osobowych, jakie
obowiązują w Unii Europejskiej, dlatego korzystanie z ich usług i oferowanych technologii w
procesie przetwarzania danych osobowych jest zgodne z prawem.

4. W każdej chwili udzielimy Panu/Pani dodatkowych wyjaśnień odnośnie przekazywania danych
osobowych, w szczególności, gdy kwestia ta budzi Pana/Pani niepokój.

5. W każdej chwili przysługuje Panu/Pani prawo do uzyskania kopii danych osobowych
przekazanych do państwa trzeciego.

VIII. Okres przetwarzania danych osobowych

1. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa nie przetwarzamy Pana/Pani danych osobowych „w
nieskończoność”, lecz przez czas, który jest potrzebny, aby osiągnąć wyznaczony cel. Po tym
okresie Pana/Pani dane osobowe zostaną nieodwracalnie usunięte lub zniszczone.

2. W sytuacji, gdy nie potrzebujemy wykonywać innych operacji na Pana/Pani danych osobowych
niż ich przechowywanie (np. gdy przechowujemy treść zlecenia na potrzeby obrony przed
roszczeniami), do momentu trwałego usunięcia lub zniszczenia dodatkowo je zabezpieczamy —
poprzez pseudonimizację. Pseudonimizacja polega na takim zaszyfrowaniu danych osobowych,
czy też zbioru danych osobowych, że bez dodatkowego klucza nie da się ich odczytać, a zatem
takie informacje stają się całkowicie bezużyteczne dla osoby nieuprawnionej.

3. Odnośnie poszczególnych okresów przetwarzania danych osobowych, uprzejmie informujemy, że
dane osobowe przetwarzamy przez okres:
– trwania umowy — w odniesieniu do danych osobowych przetwarzanych w celu zawarcia i
wykonania umowy;
– 3 lat lub 10 lat + 1 rok — w odniesieniu do danych osobowych przetwarzanych w celu
ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń (długość okresu zależy od tego, czy obie strony są
przedsiębiorcami, czy też nie);
– 12 miesięcy — w odniesieniu do danych osobowych, które zostały zebrane przy wycenie
usługi, a jednocześnie nie doszło do niezwłocznego zawarcia umowy;
– 5 lat — w odniesieniu do danych osobowych wiążących się ze spełnieniem obowiązków z
prawa podatkowego;
– do czasu cofnięcia zgody lub osiągnięcia celu przetwarzania, jednak nie dłużej niż przez 5 lat
— w odniesieniu do danych osobowych przetwarzanych na podstawie zgody;
– do czasu skutecznego wniesienia sprzeciwu lub osiągnięcia celu przetwarzania, jednak nie
dłużej niż przez 5 lat — w odniesieniu do danych osobowych przetwarzanych na podstawie
prawnie uzasadnionego interesu Administratora Danych Osobowych lub do celów
marketingowych;
– do czasu zdezaktualizowania się lub utraty przydatności, jednak nie dłużej niż przez 3 lata —
w odniesieniu do danych osobowych przetwarzanych głównie do celów analitycznych,
wykorzystania cookies i administrowania stroną internetową.

4. Okresy w latach liczymy od końca roku, w którym rozpoczęliśmy przetwarzanie danych
osobowych, aby usprawnić proces usuwania lub niszczenia danych osobowych. Odrębne liczenie
terminu dla każdej zawartej umowy wiązałoby się z istotnymi trudnościami organizacyjnymi i
technicznymi, jak również znaczącym nakładem finansowym, dlatego ustanowienie jednej daty
usuwania lub niszczenia danych osobowych pozwala nam sprawniej zarządzać tych procesem.
Oczywiście, w przypadku skorzystania przez Pana/Panią z prawa do zapomnienia takie sytuacje są
rozpatrywane indywidualnie.

5. Dodatkowy rok związany z przetwarzaniem danych osobowych zebranych na potrzeby wykonania
umowy jest podyktowany tym, że hipotetycznie może Pan/Pani zgłosić roszczenie na chwilę przed
upływem terminu przedawnienia, żądanie może zostać doręczone z istotnym opóźnieniem lub
może Pan/Pani błędnie określić termin przedawnienia swojego roszczenia

IX. Uprawnienia podmiotów danych

1. Uprzejmie informujemy, że posiada Pan/Pani prawo do:
– dostępu do swoich danych osobowych;
– sprostowania danych osobowych;
– usunięcia danych osobowych;
– ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
– sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych;
– przenoszenia danych osobowych.

2. Szanujemy Pana/Pani prawa wynikające z przepisów o ochronie danych osobowych i staramy się
ułatwiać ich realizację w najwyższym możliwym stopniu.

3. Wskazujemy, że wymienione uprawnienia nie mają charakteru absolutnego, a zatem w
niektórych sytuacjach możemy zgodnie z prawem odmówić Panu/Pani ich spełnienia. Jednakże,
jeżeli odmawiamy uwzględnienia żądania, to tylko po wnikliwej analizie i tylko w sytuacji, gdy
odmowa uwzględnienia żądania jest konieczna.

4. Odnośnie prawa do wniesienia sprzeciwu wyjaśniamy, że w każdej chwili przysługuje Panu/Pani
prawo do sprzeciwienia się przetwarzaniu danych osobowych na podstawie prawnie
uzasadnionego interesu Administratora Danych w związku z Pana/Pani szczególną sytuacją. Musi
Pan/Pani jednak pamiętać, że zgodnie z przepisami możemy odmówić uwzględnienia sprzeciwu,
jeżeli wykażemy, że:
– istnieją prawnie uzasadnione podstawy do przetwarzania, które są nadrzędne w stosunku do
Pana/Pani interesów, praw i wolności lub
– istnieją podstawy do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

5. Ponadto w każdej chwili może Pan/Pani wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Pana/Pani danych
osobowych do celów marketingowych. W takiej sytuacji po otrzymaniu sprzeciwu zaprzestaniemy
przetwarzania w tym celu.

6. Swoje uprawnienia może Pan/Pani zrealizować poprzez:
– wysłanie maila bezpośrednio do Administratora biuro@drukarniaberg.pl

X. Prawo do wniesienia skargi

Jeżeli uważa Pan/Pani, że Pana/Pani dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z obowiązującym
prawem, może Pan/Pani wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

XI. Pliki Cookies

Drukarnia Berg Marcin Budzisz sp.j. (Operator Serwisu) jest wyłącznym właścicielem informacji
zgromadzonych na www.platiniumpromotion.pl nie będzie tych informacji sprzedawać,
wydzierżawiać ani udostępniać osobom trzecim w sposób niezgodny z zasadami podanymi poniżej:

1. Serwis zbiera w sposób automatyczny tylko informacje zawarte w plikach cookies.

2. Pliki (cookies) są plikami tekstowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym
użytkownika serwisu. Przeznaczone są do korzystania ze stron serwisu. Przede wszystkim
zawierają nazwę strony internetowej swojego pochodzenia, swój unikalny numer, czas
przechowywania na urządzeniu końcowym.

3. Operator Serwisu www.platiniumpromotion.pl jest podmiotem zamieszczającym na
urządzeniu końcowym swojego użytkownika pliki cookies oraz mającym do nich dostęp.

4. Operator Serwisu wykorzystuje pliki (cookies) w celu:
• dopasowania zawartości strony internetowej do indywidualnych preferencji użytkownika;
przede wszystkim pliki te rozpoznają jego urządzenie, aby zgodnie z jego preferencjami
wyświetlić stronę;
• przygotowywania statystyk pomagających poznaniu preferencji i zachowań użytkowników;
analiza tych statystyk jest anonimowa i umożliwia dostosowanie zawartości i wyglądu
serwisu do panujących trendów, statystyki stosuje się też do oceny popularności strony;
• możliwości logowania do serwisu;
• utrzymania logowania użytkownika na każdej kolejnej stronie serwisu.

5. Internauci korzystający z naszego serwisu pozostają anonimowi. Drukarnia Berg marcin
Budzisz sp.j. zastrzega sobie prawo do korzystania z tych informacji na potrzeby związane ze
zbieraniem statystycznych informacji demograficznych. Nie używamy cookies do
gromadzenia danych osobowych, takich jak: imię, nazwisko lub adres e-mail.

6. Serwis stosuje dwa zasadnicze rodzaje plików (cookies) – sesyjne i stałe. Pliki sesyjne są
tymczasowe, przechowuje się je do momentu opuszczenia strony serwisu (poprzez wejście
na inną stronę, wylogowanie lub wyłączenie przeglądarki). Pliki stałe przechowywane są w
urządzeniu końcowym użytkownika do czasu ich usunięcia przez użytkownika lub przez czas
wynikający z ich ustawień.

7. Użytkownik może w każdej chwili dokonać zmiany ustawień swojej przeglądarki, aby
zablokować obsługę plików (cookies) lub każdorazowo uzyskiwać informacje o ich
umieszczeniu w swoim urządzeniu. Inne dostępne opcje można sprawdzić w ustawieniach
swojej przeglądarki internetowej. Należy pamiętać, że większość przeglądarek domyślnie jest
ustawione na akceptację zapisu plików (cookies) w urządzeniu końcowym.

8. Operator Serwisu informuje, że zmiany ustawień w przeglądarce internetowej użytkownika
mogą ograniczyć dostęp do niektórych funkcji strony internetowej serwisu.

9. Pliki (cookies) z których korzysta serwis (zamieszczane w urządzeniu końcowym użytkownika)
mogą być udostępnione jego partnerom oraz współpracującym z nim reklamodawcą. Portal
wykorzystuje oraz umożliwia korzystanie z plików cookies podmiotom trzecim (Google
AdWords, GoogleAnalytics) w celach statystycznych oraz reklamowych.

10. Informacje dotyczące ustawień przeglądarek internetowych dostępne są w jej menu (pomoc)
lub na stronie jej producenta.

XII. Postanowienia końcowe

1. W zakresie nieuregulowanym niniejszą Polityką prywatności obowiązują przepisy z zakresu
ochrony danych osobowych.

2. Drukrnia Berg Marcin Budzisz sp.j. informuje, iż zasady polityki prywatności mogą ulec zmianie.
Wszelkie zmiany zostaną zamieszczone na stronie drukarniaberg.pl bądź zostaną Państwo
zawiadomieni drogą elektroniczną.

3. Niniejsza Polityka prywatności obowiązuje od dnia 25 maja 2018 r.